#Living Lab

 

Testovací polygon U smart zone (Severní Terasa)

zóna pro testování autonomního (bezpilotního) řízení vozidel

U Smart Zone Polygon vytváří podmínky pro testování autonomních silničních vozidel v reálném  (nebo téměř reálném) silničním provozu města Ústí nad Labem a jeho okolních komunikací, které jsou napojeny na dálniční přivaděč. Zóna tak obsahuje výběr reálných komunikací i celých oblastí i výběr  nezbytných technologií.

Vybraná zóna pro testování systémů vyšší generace řízení obsahuje téměř 27 km komunikací, skládá se ze dvou okruhů. Okruh A o délce 6,9 km a okruh B o délce 20 km. 

Petr Achs

Petr Achs

kontakt pro testovací polygon

Technický popis tras

Varianta A

Okruh A je primárně určen k simulaci reálné městské dopravy se zastoupením širokého spektra typů pozemních komunikací a prvků silniční dopravy. Okruh A nabízí širokou škálu různých prvků pro testování jak z hlediska dopravní infrastruktury, tak i dopravního provozu. V relativně malé oblasti se nachází komunikace směrově rozdělené i směrově nerozdělené, křižovatky okružní, stykové a průsečné, s předností určenou dopravním značením i světelným signalizačním zařízením (semafor). Okruh také zahrnuje rozsáhlou síť MHD provozované prostřednictvím trolejbusů. Trolejbusové zastávky zde jsou různých typů, nejčastěji v zálivu, ale také v jízdním pruhu, jak s možností objíždění, tak bez ní. S přihlédnutím k umístění okruhu v husté zástavbě bude vzhledem ke způsobu vedení pěší dopravy zachováno dostatečně nízké riziko kolize s chodcem. Tato oblast je zcela v souladu s aktuálně platnými technickými normami. Mimo to bude také splňovat principy samovysvětlující a odpouštějící komunikace. Kombinací těchto faktorů se pracuje na vytvoření okruhu dostatečně perspektivního a zároveň dostatečně bezpečného pro testování raných verzí autonomního řízení a pokročilých asistenčních systémů. Zvláštní důraz je kladen na jednoznačnost a čitelnost dopravního značení, nadstandardní rozhledové poměry, bezpečnost pěší dopravy a kvalitu povrchu. Jednoznačnosti dopravního značení bude dosaženo mimo jiné pozorností na soulad svislého a vodorovného dopravního značení, aby se vyhnulo situacím, kdy si tyto dva druhy dopravního značení navzájem odporují, ale také na jednoznačné vyznačení přednosti na křižovatkách.

 

Varianta B

Okruh B o délce 20 km je vhodný pro testování napojení na dálnici. Okruh výrazně zvyšuje nároky pro testování systémů vyšší generace řízení v běžném provozu a rozšiřuje zónu o další druhy komunikací a možnosti testování dopravních situací. Okruh B je ve srovnání s okruhem A mnohem bohatší na množství a rozmanitost okolních prvků. Nachází se na něm čtyři různé typy komunikací. Prvním z nich jsou čtyřpruhové, směrově rozdělené  intravilánové komunikace, které́ tvoří ulice Sociální péče a Božtěšická.

Ty jsou charakteristické úplně nebo částečně odděleným vedením pěší dopravy. Jedná se o bezpečné úseky s řadou méně častého dopravního značení a dopravního zařízení, jako například VDZ V 15 „Nápis na vozovce“ s piktogramem A 11 „Pozor, přechod pro chodce“ či s piktogramem IP 6 „Přechod pro chodce“, VDZ V 12e „Bílá klikatá čára“, VZD V 18 „Optická psychologická brzda“, SDZ IP 1 „Okruh“ nebo modifikaci DZ Z 10 „Dopravní knoflík“ v blikavém provedení. Tento úsek je zakončen relativně komplikovanou soustavou křižovatek Na Rondelu, která může být pro pohyb autonomního vozidla obtížná. 

Druhým typem jsou dvoupruhové směrově nerozdělené komunikace, jako například ulice Petrovická nebo Všebořická. Ulice Petrovická je oddělená od přilehlé zástavby, což významně omezuje množství pěší dopravy. Dále se na ní nachází dvě okružní křižovatky. Ulice Všebořická je oproti tomu přímo napojena na přilehlou zástavbu, což znamená parkovací pruhy, vyšší  počet přechodů pro chodce, křižovatek, samostatných sjezdů apod. 

Třetím typem jsou extravilánové úseky, které jsou tvořeny dvoupruhovými, směrově nerozdělenými komunikacemi. Ty jsou charakteristické vysokým množstvím nehod způsobených srážkou s lesní zvěří, což představuje na jednu stranu unikátní příležitost studovat chování autonomních systémů při možném kontaktu s lesní zvěří. Okruh B také prochází obcí Strážky, která je charakteristická stísněnými podmínkami a výraznou absencí pěší infrastruktury, jako například chodníky či přechody pro chodce.

 

 

Trasa polygonu (okruh A)

Okruh A bude pokrytý technologií sítí 5G, oba budou využívat platformy pro otevřená data Portabo

Open Data

Portabo – datová platfoma Ústeckého kraje

velké objemy dat otevřených pro další využití

Síť 5 G

soutěž 5G pro 5 měst v Ústí nad Labem

velkokapacitní a vysokorychlostní síť páté generace

Chcete se zapojit?

Kancelář pro osobní návštěvu

Kancelář pro osobní návštěvu

Velká Hradební 2800, Ústí nad Labem

S Petrem Achsem to můžete probrat v kanceláři Inovačního centra Ústeckého kraje.

V budově Vám můžeme pronajmout rovněž kancelář anebo i prostory pro vaše eventy. Chystáme zde taky zázemí pro inovativní firmy v oblasti automotive.

Petr Achs

Petr Achs

kontakt pro testovací polygon

Projekt realizují